Про затвердження складу адміністративної комісії та Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Чулаківської сільської ради

Дата: 25.01.2021 15:53
Кількість переглядів: 780

Фото без опису

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

Виконавчий комітет

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження складу адміністративної

комісії та Положення про адміністративну комісію

виконавчого комітету Чулаківської сільської ради

 

Заслухавши інформацію сільського голови  Мусієнко О.О. “Про затвердження складу адміністративної комісії та Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Чулаківської сільської ради” та керуючись статтею  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської ради

 

в и р і ш и в :

 

1. Затвердити склад адміністративної комісії виконавчого комітету Чулаківської сільської ради у кількості  8  чоловік, а саме:

     - Єрмак Ярослав Ігорович – вчитель Чулаківського ЗПЗСО;

     - Киселюк Світлана Олександрівна – вчитель дитячої школи мистецтв;

     - Гричановський  Олександр Олександрович – інспектор з охорони правопорядку Садівського старостинського округу;

     - Чирва Іван Іванович – депутат сільської ради;

     - Кардавар Микола  Федорович – директор Чулаківського ЗПЗСО,

     - Трофименко  Сергій Володимирович – староста Рибальченського старостинського округу,

     - Литвиненко Юрій  Володимирович – інспектор з праці, техніки безпеки та цивільного захисту,

      - Луковська  Валентина  Миколаївна – директор ЗДО ясла-садок «Журавлик».

2. Обрати головою адміністративної комісії  Єрмак Ярослава Ігоровича.

          3. Затвердити Положення «Про адміністративну комісію виконавчого  комітету Чулаківської сільської ради» (додається).

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                 О.О. Мусієнко

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                   рішенням виконкому

                                                                                 Чулаківської сільської ради

                                                                                 №     від  28.01.2021

                                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про адміністративну комісію виконавчого комітету

Чулаківської сільської  ради»

 1. Загальні положення
 1. Адміністративна комісія виконавчого комітету Чулаківської сільської ради ( далі – Комісія) є колегіальним органом, метою створення якого є реалізація функцій виконавчого комітету Чулаківської сільської ради у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод законних інтересів громадян села Чулаківка, відповідно до чинного законодавства України.
 2. Комісія утворюється виконавчим комітетом Чулаківської сільської ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Кодексу України „Про адміністративні правопорушення” (далі КУпАП) та у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Чулаківської сільської ради та йому підзвітна.
 3. Комісія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, КУпАП, рішень сільської ради та її виконавчого комітету, цього Положення.
 4. Повноваження Комісії починаються з моменту прийняття виконавчим комітетом Чулаківської сільської ради рішення про її створення.
 5. Основні завдання та функції Комісії
 6. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, які віднесені до її компетенції.
 7. Охорона прав і законних інтересів громадян, організацій, підприємств, установ всіх форм власності.
 8. Застосування заходів адміністративного впливу у відношенні осіб, які здійснили адміністративне правопорушення.

 

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

 1. Своєчасне, усестороннє, повне та об’єктивне з’ясування всіх обставин кожної справи.
 2. Вирішення справ у повній відповідності із законодавством.
 3. Виконання постанов про адміністративні правопорушення.
 4. Контроль за своєчасністю і повнотою надходження сум штрафів, що накладаються, у місцевий бюджет.
 5. Виявлення причин і умов, які сприяють скоєнню адміністративного правопорушення.
 6. Основною функцією Комісії є повний, всесторонній та об’єктивний розгляд справ про адміністративне правопорушення з урахуванням обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, та в документах, що додаються до протоколу.
 7. Склад та організація роботи Комісії

Діяльність Комісії базується на принципах гласності та законності.

 

 1. Комісія діє у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії.

Число членів Комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії, але не менше 5 осіб та затверджується рішенням виконкому Чулаківської сільської ради.

До складу Комісії можуть входити відповідальні працівники органів виконавчої влади, представники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності (за згодою), а також депутати Чулаківської сільської ради.

Разом з тим, до складу Комісії не можуть входити посадові особи, які мають право складати протоколи, а також працівники міліції.

 1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за          потребою, але не менше одного разу на місяць. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.
 2. Рішення приймаються по кожній справі відкритим голосуванням більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 3. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою чи заступником голови і секретарем Комісії.
 4. Свої рекомендації в письмовій формі Комісія , при потребі, надсилає відповідним підприємствам, установам та організаціям, фізичним і юридичним особам з метою вжиття заходів щодо попередження адміністративних правопорушень.

 

Голова Комісії, а під час його відсутності – заступник голови:

 • керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
 • головує на засіданнях Комісії;
 • забезпечує регулярне проведення засідань Комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
 • вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів Комісії;
 • підписує протокол і постанову Комісії по справі про адміністративне правопорушення;
 • представляє Комісію у відношеннях з державними органами;

 

Відповідальний секретар Комісії:

 • заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
 • здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
 • вирішує організаційні питання проведення засідань Комісії;
 • разом з головою Комісії підписує протокол і постанову Комісії по справі про адміністративне правопорушення;
 • звертає увагу на виконання постанови про накладання адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
 • веде діловодство Комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує зберігання цих справ.
 1. Комісія має право
 2. Розглядати і вирішувати усі справи про адміністративні правопорушення віднесені КУпАП до її відання.
 3. Вносити пропозиції про вживання заходів, спрямованих на попередження адміністративних правопорушень, виявлення й усунення причин і умов, що сприяють їх здійснення.
 4. Одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію, документи і матеріали від виконавчих органів міської ради, підприємств та організацій усіх форм власності, громадян.
 5. Повертати протоколи до органу, що їх склав, у випадку виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також за іншими випадками, коли за інформацією представленою в протоколі неможливо знайти правопорушника, недостатньо доказів для притягнення до відповідальності, недостатньо інформації, тощо.
 6. Виносити одну з таких постанов:
 • про накладання адміністративного стягнення;
 • про застосування заходів впливу, передбачених ст.24-1 КУпАП;
 • про закриття справи.

6. Скасовувати постанови про адміністративні правопорушення у випадках     виявлення порушень при притягненні осіб до адміністративної відповідальності.

7. Розглядати листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції.

 

 1. Провадження в справах про адміністративні правопорушення та порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення

 

 Завданням провадження в справах про адміністративне правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів.

 

1.Діловодство по справам, які ведуться Комісією, ведеться у відповідності з КУпАП , цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

 2.Справа про адміністративне правопорушення, провадження по якій ведеться Комісією, має містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову Комісії, дані про сповіщення осіб, які приймають участь у справі стосовно місця та часу засідання Комісії, врученню чи направленню постанови особі, у відношенні якої вона винесена, відмітки про виконання постанови, результати її виконання та інші документи цієї справи.

 3. Підставою для розгляду Комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою або органом, відповідно до ст.255 КУпАП.

 4. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

 5. По справі про адміністративне правопорушення Комісія виносить постанову.

 6. За вчинення правопорушень Комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

              - попередження;

              - штраф.

 7. Постанова про припинення справи виноситься при наявності обставин, що включають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у ст.247 КУпАП.

 8. Постанова Комісії приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, і підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем Комісії.

 9. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або висилається особі, стосовно якої її винесено, про що робиться відповідна відмітка у справі.

10. Постанова Комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк Комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено. Скарга на постанову подається безпосередньо до Комісії, яка її винесла. Постанову Комісії може бути опротестовано прокурором.

11. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладання адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також, винесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.

12.Постанова Комісії про накладання адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, службовими особами та громадянами.

13.Постанова Комісії про накладання адміністративного стягнення виконується відповідно до правил, встановлених КУпАП. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар Комісії робить відповідну відмітку.

 

6. Прикінцеві положення

 

1.Юридична адреса Комісії: село Чулаківка,виконком сільської ради.

2.Зміна складу  Комісії здійснюється за ініціативою виконавчого   комітету Чулаківської сільської ради та в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

3.Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження  виконавчим комітетом міської ради.

4.Порядок звітності Комісії встановлюється плановою та позаплановою перевірками.

 

 

Секретар виконкому                                                                         А.А. Тарасова

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановний _______________________________________________________

                                               (ім'я, по батькові)

Вам необхідно з'явитися на засідання адміністративної комісії у Громадський пункт охорони правопорядку Чулаківської сільської ради , що відбудеться «___ »___________ 20__ р.

о ____ год. ______ хв.  для розгляду справи про _____________________________

                                                                      (адміністративне правопорушення).

При собі Вам необхідно мати паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Ваша явка обов’язкова. У випадку неявки, справа буде розглянута без Вашої участі та винесена постанова, в тому числі і про накладення штрафу.

 

Відповідальний секретар

адміністративної комісії      ________     _________________

                                                  (підпис)     (прізвище, ініціали)

 

 

Протокол

засідання адміністративної комісії виконавчого

комітету Чулаківської сільської ради

 

№ _____

___ __________ 20___ року                                                                      с. Чулаківка                                       

Присутні :

Головуючий -  ___________________________:       __________________                 

Члени адміністративної комісії:                                   __________________

Секретар адміністративної комісії:                              __________________

 

 

Запрошені:

 1. ____________
 2. ____________
 3. ____________

 

1) розглядали справу про адміністративне правопорушення вчинене гр. _________________, яка  __________________ ( ч.___ ст.________КУпАП).

_______________ на засідання адміністративної комісії не з’явилась (з’явилась).

Пояснення особи порушника (чи обставини та пояснення зафіксовані у протоколі)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адміністративна комісія, враховуючи ступінь важкості вчиненого адміністративного правопорушення, пояснення особи (пояснення зафіксовані в адміністративному протоколі),

 прийняла рішення про накладення адміністративного стягнення у вигляді:

_______________________________

                                            (попередження чи штраф на суму)

“ЗА”           -              «   __ »

        “ПРОТИ”  -               «   __ »

“УТРИМАЛОСЬ” -   «  __  »

 

Громадянину(ці)___________________________________________________

було оголошено прийняту постанову і роз'яснено порядок і строки її оскарження відповідно до ст. ст. 288,289 КУпАП, що зафіксовано у постанові.

 

На цьому розгляд адміністративних матеріалів закінчився.

 

                Головуючий на засіданні адміністративної комісії                              _______________

                Секретар адміністративної комісії                                                                            _______________

 

 

Додаток до Положення

Герб

Україна

Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

при виконавчому комітеті Чулаківської сільської ради

 

від «___»______20___  №______

 

Начальнику відділу державної виконавчої

Служби Голопристанського  районного управління юстиції

Херсонської області

__________________

 _____________

 

            Направляємо для виконання постанову  адміністративної комісії при виконавчому комітеті Чулаківської сільської ради № ____ від ___ _________ 20___року про накладення штрафу на _______________________, який порушив _____________

_________________ (ст._________КУпАП)

 

Додаток:  постанова про накладення адміністративного стягнення в ____ екземпляр

                 на ___(_________) аркушах;

 

                 копія реєстру на відправлення кореспонденції в ____ екземпляр

                 на ___(_________) аркушах;

 

                 копія списку згрупованих відправлень в ____ екземпляр

                             на ___(_________) аркушах.

 

 

Голова адміністративної комісії                                                       _______________

           

 

 

 

                                                                          

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь