Чулаківська громада

Херсонська область, Скадовський район

Про проект програми розвитку фізичної культури та спорту на території Чулаківської сільської ради на 2021 – 2023 роки

Дата: 24.03.2021 13:08
Кількість переглядів: 260

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

Виконавчий комітет

 

 Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проект    програми розвитку фізичної культури та спорту на території Чулаківської сільської ради

на 2021 – 2023 роки

 

 

       З метою створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов та здійснення заходів для розвитку фізичної культури та спорту на території громади, керуючись статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в :

 

         1. Схвалити проект   програми  розвитку фізичної культури та спорту на території Чулаківської сільської ради на 2021-2023 роки    ( далі –Програма),  що  додається.          

2. Секретарю виконкому Тарасовій А.А.  проект  програми  винести  на затвердження сесії сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому Пантак Л.А., Загребу О.Ф., Михайленко С.О., Кобзаря Е.М., Табакарь А.О.

 

 

 

          Сільський голова                                                          О.О.  Мусієнко

 

СХВАЛЕНО

рішення виконкому

Чулаківської сільської ради

№   від  

 ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту в Чулаківській сільській раді

на 2021- 2023 роки

(проект)

  1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання різних соціальних проблем. В той же час фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу підростаючого покоління. Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, підвищення фізичних і функціональних можливостей її організму, забезпеченні повноцінного дозвілля, збереженні тривалості активного життя населення.   У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоров'я населення. Майже 70% дорослих громадян держави мають низький та нижчий ніж середній рівень фізичного здоров'я.

У Чулаківській сільській раді проводиться певна робота, спрямована на покращення умов розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження всіх складових її діяльності.

Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту далеко не відповідає вимогам сьогодення і не може задовольнити потреб населення громади. Практично відсутня система пропаганди масового спорту як невід’ємної і головної складової здорового способу життя. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Дуже малий відсоток населення залучено до занять фізичними вправами та розвитку свого спортивно-культурного рівня. Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях. Недостатнім є рівень залучення дітей та учнівської молоді до початкових занять спортом у закладах освіти та закладах дошкільної освіти. Похідним таких соціальних недоліків є те, що катастрофічно не задовольняється природно-біологічна потреба дітей, учнівської молоді у рухливій активності, що негативно позначається на їх здоров’ї, щороку збільшується кількість учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп.

Одним із основних заходів, що поліпшує стан здоров’я людини, запобігає розвитку різного роду захворювань – є формування у населення свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Адже у структурі факторів, що формують здоров’я, на умови та спосіб життя припадає майже 70 відсотків. Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, та які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах розвитку суспільства.

Продемонстровані спортивні результати, засвідчують високу зацікавленість мешканців Чулаківської громади у зайнятті спортом, намаганні покращувати свою майстерність.

Однак досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової активності мешканців громади. Відтак подальша робота із розвитку фізичної культури в Чулаківській ОТГ потребує подальшого вдосконалення.

Програма розвитку фізичної культури і спорту повинна сприяти поліпшенню становища, що склалося, та підвищенню авторитету фізичної культури і спорту серед дітей різного віку, молоді та активних громадян.

2. Мета Програми

Мета програми – створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов та здійснення заходів для розвитку фізичної культури та спорту на території громади.

Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом.

Збереження, розбудова та модернізація  спортивної інфраструктури на території Чулаківської  ОТГ.

Мета розвитку фізичної культури і спорту спрямована на роз’яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно  – оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення розвитку заняття спортом  серед дитячо-юнацького населення села, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

  • удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;    
  • інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;
  • збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально – технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
  • удосконалення системи підготовки футбольних та волейбольних команд громади,  підвищення якості функціонування шкільних гуртків;

- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів;

 - забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд населених пунктів, спортивного резерву, підтримки спорту ветеранів;

- забезпечення позитивного впливу на стійкий розвиток суспільства, сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості, утвердження загальнолюдських цінностей;

         - створення умов для оптимальної рухової активності кожної особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної підготовленості, сприяння духовному і соціальному благополуччю, підвищенню рівня здоров’я, здійсненню профілактики різних захворювань і фізичної реабілітації;

         - виховання у населення села відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

            - розвиток спорту вищих досягнень для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження національної ідентифікації та гордості співгромадян, посилення авторитету села у районному, обласному та всеукраїнському спортивному русі.

 

4.Фінансове забезпечення Програми

            Програма розвитку фізичної культури і спорту Чулаківської сільської ради реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на 2021- 2023 роки.

            На 2021 рік в сумі  536 665 грн.  з них:

          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 48 тис.грн.

         Оплата комунальних послуг ( водопостачання, електроносії) -   67 тис. грн.  

          Заробітна плата тренерів – 411 065 грн.

         Внесок федерації футболу – 10 600 грн.

            Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

5. Результативні показники виконання Програми:

 

         За результатами виконання Програми очікується:

         - активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

         - збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів;

         - забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень;

         - впровадження нових ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу населення;

         - збереження та розвиток мережі спортивних споруд з урахуванням запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп, їх фізкультурно-спортивних інтересів, рівня спортивної підготовленості;

         - формування багатоканальної системи фінансування галузі фізичної культури і спорту – бюджетні кошти, благодійні та спонсорські внески, кошти отримані від населення за надані послуги, надходження від здійснення фінансово-економічної діяльності тощо;

         - удосконалення системи морального і матеріального заохочення працівників галузі, підвищення престижу праці у сфері фізичної культури і спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів;

         - оптимізація процесу визначення потреби у фахівцях галузі з урахуванням місцевих запитів, здійснення підбору кадрів, виходячи з їх фахового рівня, досвіду роботи, уміння працювати в нових економічних умовах.

6. ЗАХОДИ

щодо реалізації програми розвитку фізичної культури та спорту

в Чулаківській  сільській раді на 2021- 20205  роки

 

Зміст заходу

Виконавці

Обсяги фінансування

1

Створити організаційні, кадрові, матеріально-технічні та фінансові умови для щотижневої оздоровчої рухової активності дітей та молоді, забезпечувати проведення у закладах дошкільної та загальної освіти регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів

Керівники закладів дошкільної та загальної освіти

 

2

Неухильно дотримуватися нормативів забезпечення дошкільних, загальноосвітніх закладів спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням

виконком, керівники закладів

 

3

Забезпечити здійснення моніторингу фізичного здоров’я вихованців та учнів у дошкільних, загальноосвітніх закладах.

Відділ освіти

 

4

Створити умови для рухової активності дітей та молоді в кожному навчальному закладі не менше 6-8 годин на тиждень (уроки фізичного виховання, позакласна, секційна робота, тощо)

Чулаківська  сільська  рада, керівники закладів

 

5

Забезпечити проведення багатоступеневих спортивно-масових захо-дів, відкритих кубків села

керівники закладів освіти, керівники гуртків

 

6

Проводити районні комплексні спортивні змагання; спартакіади дошкільних навчальних закладів; учнів загальноосвітньої школи, молоді серед сільського населення («Веселі старти серед дошкільнят»,  «Мама, тато, я – спортивна сім’я» і т.д.); змагання з радіопеленгації, картингу та інші

керівники закладів освіти, керівники гуртків

 

7

Проводити сільські спортивні заходи, приурочені до Дня: Святого Валентина; захисника Вітчизни; 8 березня; Перемоги; молоді та Конституції; захисту дітей; Незалежності; дня села; фізичної культури та спорту; Святого Миколая та інші

Відділ освіти, керівники закладів освіти, керівники гуртків

 

8

Забезпечити проведення багатоступеневих спортивно-масових заходів в усіх навчальних закладах («Сімейні перегони», «Олімпійський день», «Фестиваль естафет», фізкультурно-спортивних свят тощо), у т.ч. з видів спортивного туризму.

керівники закладів

 

9

Сприяти створенню клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення громади.

виконком

 

10

Забезпечувати залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,  дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей

Керівники закладів освіти, керівники гуртків

 

11

Забезпечити рівень охоплення населення всіма видами фізкуль-турно-оздоровчої та спортивної діяльності до 15-20 відсотків від загальної чисельності громади

Керівники гуртків

 

12

Сприяти збереженню існуючих гуртків та створення нових на території громади, вживати заходів для масового залучення дітей до роботи у гуртках (футбол, баскетбол, легка атлетика, картинги, волейбол, спортивне орієнтування, туризм)

виконком

 

13

Преміювати Стипендіями перспективних спортсменів Чулаківської громади з метою подальшого вдосконалення спорту вищих досягнень в рамках Програми

виконком

 

14

Передбачити в єдиному календарі спортивно-масових заходів громади спортивно-масові заходи для ветеранів, у т.ч. спортивні ігри ветеранів спорту та забезпечити участь команд громади у відповідних змаганнях.

Дирекція КЗ стадіон «Вікторія»  Курган С.І.

 

15

Забезпечувати придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного здійснення навчального процесу з фізичної культури і спорту у всіх навчальних закладах громади незалежно від форм власності.

виконком, керівники навчальних закладів

 

16

Провести роботи з відновлення роботи стадіону в с. Рибальче.

виконком

 

 

7. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії з питань культури, молоді, спорту та туризму  та спорту та постійну комісію з питань формування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Секретар  виконкому                                                                                 А.А. Тарасова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь