Чулаківська громада

Херсонська область, Скадовський район

Про проект сільської програми «Розвиток людського капіталу Чулаківської СТГ» на 2022-2025 роки

Дата: 27.01.2022 16:48
Кількість переглядів: 234

Чулаківська сільська рада

Голопристанського району

Херсонської області

Виконавчий комітет

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про проект сільської програми «Розвиток

людського капіталу Чулаківської СТГ»

на 2022-2025 роки

 

З метою створення необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу села та забезпечення потреб ринку праці у фахівцях гостродефіцитних спеціальностей,  керуючись  статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

   

в и р і ш и в :

 

  1. Схвалити проект сільської програми «Розвиток людського капіталу Чулаківської СТГ» на 2022-2025 роки (додається).

 

2. Секретарю виконкому Тарасовій А.А.  проект  програми  винести  на затвердження сесії сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому Пантак Л.А., Загребу О.Ф., Михайленко С.О., Кобзаря Е.М., Табакарь А.О.

 

Сільський  голова                                                                Олександр  МУСІЄНКО 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням виконкому Чулаківської сільської ради

№ _____  від 31.01.2022

 

 

 

СІЛЬСЬКА  ПРОГРАМА

"Розвиток людського капіталу  Чулаківської СТГ"

на 2022 – 2025 роки

 

(проект)

 

Вступ

         Сільська програма "Розвиток людського капіталу Чулаківської СТГ»   на 2022 - 2025 роки" (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Закону України "Про освіту", а також з метою подолання гострого дефіциту кваліфікованих фахівців - педагогів, медиків, працівників культури та фізкультурно-спортивної галузі.

 

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На сьогодні розвиток людського капіталу стає стратегічною ціллю. Створення умов для розвитку людського капіталу передбачає доступну освіту,  здатну забезпечити підготовку кадрів для ринку праці села та самих кадрів соціальними гарантіями.

Саме на формування людського капіталу, його розвиток, а також розвиток вищої освіти та забезпечення її кваліфікованими фахівцями і кадрами спрямована Програма у сфері освіти, медицини та культури.

За останні роки відбулося поступове зменшення вступу студентів до вищих навчальних закладів, що пов’язано зі скороченням чисельності випускників шкіл та виїздом абітурієнтів в інші регіони.

Фактично на рівні сільських територій виник гострий дефіцит кваліфікованих фахівців - педагогів, медиків, працівників культури та фізкультурно-спортивної галузі. 

Зокрема, це є одним з результатів зменшення обсягів підготовки фахівців на рівні району. На скорочення числа студентів першого курсу Херсонщини, крім демографічного чинника, який є першопричиною втрат людського інтелектуального капіталу, також впливає зменшення питомої ваги тих, хто вступає до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації після закінчення загальноосвітніх шкіл ІІІ ступеня. Внаслідок зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл III ступеня, що обумовлено несприятливою демографічною ситуацією, відбулося зниження кількості студентів. Основна тенденція зміни чисельності студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - скорочення.

При формуванні людського капіталу не менш важливою проблемою є старіння кадрів та їх нестача, особливо на рівні місцевих громад, зокрема педагогічних, медичних, фізкультурно-спортивних працівників. Все це призвело до гострої потреби у кваліфікованих кадрах.

Окремою проблемою є низький рівень життя населення та, як наслідок, неспроможність випускників шкіл, особливо сільської місцевості, сплачувати за здобуття вищої освіти.

З розвитком процесу децентралізації та розширенням повноважень місцевих територіальних громад існує потреба в кадрах на рівні об’єднаних територіальних громад, до повноваження яких у тому числі віднесено кадрове забезпечення.

Саме тому впровадження районного замовлення на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей, зокрема в галузі освіти, культури, медицини, фізичної культури та спорту, є найважливішою складовою у формуванні людського капіталу села.

З метою реалізації Програми в селі Чулаківка  проведено аналіз існуючої потреби ринку праці у педагогічних, медичних працівниках і тренерах. Встановлено не лише кількісні, а й якісні потреби - напрямки підготовки фахівців та їх спеціальності, спеціалізації. Для якісної підготовки кадрів проаналізовано існуючу освітню інфраструктуру, що може забезпечити підготовку кадрів відповідно до сільського замовлення.

У сфері підготовки педагогічних працівників очікується щорічний обсяг замовлення на рівні 3 осіб (з урахуванням кількості наявних вакансій та коефіцієнта старіння педагогічних кадрів), у сфері медичних фахівців - 2, для закладів культури - 2 особи. Це дасть можливість сформувати сільське замовлення на підготовку фахівців щороку в кількості не менше 7 осіб.    

Протягом п’яти років в селі Чулаківка планується сформувати кадровий потенціал працівників з гостродефіцитних спеціальностей, що у свою чергу допоможе зменшити дефіцит кадрів.

 

II. Мета Програми

 

Метою Програми є створення необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу села та забезпечення потреб ринку праці у фахівцях з гостродефіцитних спеціальностей.

 

IІІ. Досягнення мети та строки виконання Програми

 

Програма реалізовується протягом 4 років: з 2022 по 2025 роки.

Досягнення мети Програми можливе шляхом:

- фінансування підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських рад для абітурієнтів із сільської місцевості;

- впровадження замовлення на гостродефіцитні спеціальності;

- проведення профорієнтаційних заходів серед сільської молоді;

- сприяння формуванню висококваліфікованих фахівців;

- збільшення частки населення з вищою освітою;

- надання у вищих навчальних закладах області якісної освіти випускникам шкіл з 140 - 160 балами за результатами ЗНО за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів з подальшим працевлаштуванням їх за місцем проживання;

- надання соціально незахищеним верствам населення якісних освітніх послуг у вищих навчальних закладах області за кошти обласного, районного та місцевих бюджетів.

 

ІV. Завдання програми та результативні показники Програми

 

 План заходів щодо реалізації Програми з орієнтовним обсягом фінансування та очікуваними результатами наведено у додатку 1. 

У результаті  впровадження Програми очікується:

- підвищення добробуту громадян села;

- зменшення  міграції молоді до інших регіонів країни;

- зменшення в найближчому майбутньому дефіциту кадрів на селі;

-  зменшення значних міграційних втрат населення продуктивного віку та високого професійно-кваліфікаційного рівня.

Загальні результативні показники Програми визначено у додатку 2.

 

 

VI. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного та місцевих бюджетів. При цьому формульний розрахунок внесків сторін є збалансованим, у тому числі за рахунок обласного бюджету - 25%, районного бюджету - 50%, сільських - 25%.

Фінансування та підготовка фахівців в обраних вищих навчальних закладах буде здійснюватися на підставі укладання 5-сторонньої угоди цивільно-правого характеру між:

- обласною державною адміністрацією;

- районною державною адміністрацією;

- сільською радою;

- навчальним закладом;

- абітурієнтом або уповноваженою ним особою.

Однією з умов укладання угоди на навчання є обов’язковість відпрацювання випускником, фінансування здобуття вищої освіти якого було здійснено в рамках Програми, не менше 3 років на рівні сільської місцевості.

Пріоритет при відборі місця роботи буде надано сільській раді, де мешкає абітурієнт та від якої направлявся на навчання.

У рамках угоди на навчання кожна зі сторін бере на себе солідарну участь та відповідальність щодо формування людського капіталу. Зокрема, районна державна адміністрація бере на себе гарантію щодо забезпечення молодого фахівця першим робочим місцем, сільська рада - зобов’язання по забезпеченню його житлом.

 

V. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Управління та контроль за ходом реалізації заходів Програми здійснюватиметься скоординованими діями сесії сільської ради (у межах повноважень).

Відкритість управлінських дій забезпечуватиметься шляхом звітування про хід реалізації Програми на засіданнях виконавчого комітету та сесії сільської ради, а також висвітлення на інформаційних стендах сільської ради.

 

Секретар виконкому                                                                       Алла ТАРАСОВА

 

 

Додаток 1

до програми

                 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації сільської програми "Розвиток людського капіталу Чулаківської СТГ"

на 2022 – 2025 роки

 

з/п

Зміст заходу

Термін викона-ння (роки)

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., у тому числі:

 

 

 

Очікуваний результат

 

всього

Обласний

бюджет

Місцевий бюджет

Районний бюджет

Сільській бюджет

                 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Моніторинг сільського ринку праці та визначення потреби у фахівцях

2022 - 2025

Виконком

-

-

-

-

 

 

2.

Підготовка педагогічних фахівців

2022 - 2025

Виконком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Підготовка медичних фахівців

2022 - 2025

Виконком

 

 

 

4.

Підготовка фахівців для галузі культури

2022 - 2025

Виконком

 

 

 

5.

Забезпечення підготовлених фахівців житлом

 

2022 - 2025

виконком 

-

-

-

-

 

 

                     

 

 

Секретар  виконкому                                                                               Алла  ТАРАСОВА

 

Додаток 2

до програми

 

Результативні показники

 сільської програми "Розвиток людського капіталу Чулаківської СТГ " на 2022 - 2025 роки

 

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок

дії  Програми

Виконання Програми по роках:

Всього за період

дії Програми

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

Моніторинг ринку праці та визначення потреби у фахівцях

осіб

-

-

-

-

-

-

-

2.

Формування районного замовлення на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей

осіб

-

 

 

 

 

 

 

3.

Проведення профорієнтаційних та інформаційних заходів

одиниця

-

 

 

 

 

 

 

4.

 Підготовка педагогічних фахівців

осіб

-

 

 

 

 

 

 

5.

Підготовка медичних фахівців

осіб

-

 

 

 

 

 

 

6.

Підготовка фахівців  для галузі культури

 

-

 

 

 

 

 

 

7.

Забезпечення підготовлених фахівців робочими місцями відповідно до потреби місцевих ринків праці

осіб

-

 

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                                     Алла ТАРАСОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь